ความรู้ BEC

FAQ คำถามที่พบบ่อย

      เพื่อเพิ่มช่องทางการให้คำปรึกษาให้มีความสะดวกและรวดเร็วเพิ่มขึ้น ทางศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานรวบรวมคำถามที่พบบ่อย จากการให้คำปรึกษากับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และผู้ที่สนใจ/เกี่ยวข้อง ที่ได้ติดต่อขอเข้ารับบริการผ่านทางศูนย์ประสานงานฯ ด้วยตนเอง (walk-in) หรือทางโทรศัพท์ โดยคำถามที่มีผู้สอบถามเข้ามาบ่อย มีดังต่อไปนี้ 

ถาม : หากต้องการส่งแบบอาคารเข้ามาขอรับบริการตรวจประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงาน มีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างไรและใช้ระยะเวลาการดำเนินงานกี่วัน ?
ตอบ : หากท่านต้องการส่งแบบอาคารเข้ามาขอรับบริการตรวจประเมิน ท่านสามารถดำเนินการได้ดังนี้ 
1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ศออ.02 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ หากไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ให้ระบุเหตุผลกำกับไว้ด้วย (สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มศออ.02 ได้ที่นี่
2. จัดเตรียมข้อมูลแบบก่อสร้างอาคาร บันทึกลงในแผ่น CD-ROM
3. แนบรายงานผลการตรวจประเมินแบบอาคารด้วยโปรแกรม BEC หรือโปรแกรมอื่นๆ (ถ้ามี) 
4. จัดเตรียมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพของผู้รับรองแบบฟอร์ม ศออ.02 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. จัดทำหนังสือถึง "ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน"  มาที่ 17 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โดยระยะเวลาการดำเนินการทั้งหมดตั้งแต่ได้รับเอกสารจนถึงออกและส่งหนังสือรับรองแก่หน่วยงานที่ขอเข้ารับบริการ ระยะเวลารวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 28 วันทำการ ซึ่งระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนสามารถดูได้จากแผนภาพแสดงขั้นตอนการดำเนินการตรวจประเมินแบบอาคารด้านล่างนี้

ถาม : ใครเป็นผู้รับรองหรือลงนามในแบบฟอร์ม ศออ.02?
ตอบ : ผู้ออกแบบอาคารผู้ซึ่งกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ศออ.02 เช่น วิศวกรผู้ออกแบบ สถาปนิกผู้ออกแบบ โดยผู้รับรองต้องมีใบรับรองอนุญาตเป็นผุ้ประกอบวิชาชีพ

ถาม : เอกสารข้อมูลแบบก่อสร้าง ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?
ตอบ : ข้อมูลแบบก่อสร้างที่ส่งมา ต้องประกอบไปด้วย
1. แบบสถาปัตยกรรม (Architectural  Drawing) ผังพื้นทุกชั้น, รูปด้าน, รูปตัด, แบบขยาย และอื่นๆ
2. แบบโครงสร้าง (Structural Drawing) ผังเสาและคานและแบบแสดงขนาดหน้าตัดคานและเสาบริเวณเปลือกอาคาร
3. แบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบุชนิดหลอดไฟฟ้าและบัลลาสต์ แสดงจำนวนหลอดแต่ละชนิดที่ใช้ในแต่ละพื้นที่ใช้สอยของอาคาร
4. แบบระบบปรับอากาศ ระบุประเภทระบบปรับอากาศ (Split Type/Packaged/Central Uint) พร้อมระบุขนาดและจำนานของเครื่องปรับอากาศแต่ละประเภทที่ใช้
5. อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน (ถ้ามี)
6. รายละเอียดการใช้งานโซลาร์เซลล์ (ถ้ามี)
 >> บันทึกข้อมูลทั้งหมดลงในแผ่น CD-ROM ในรูปแบบไฟล์ AutoCAD และ PDF จำนวน 1 แผ่น<<

ถาม : โปรแกรม BEC คืออะไร?
ตอบ : โปรแกรม BEC คือ โปรแกรมที่ใช้ในการตรวจประเมินความต้องการใช้พลังงาน/ประสิทธิภาพหารใช้พลังงานของอาคารขนาดใหญ่ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบอาคารก่อนการก่อสร้างจริง โดย BEC v.1.0.6 เป็นเวอร์ชั่นที่ได้รับการพัฒนาล่าสุด (สามารถดาวห์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่)

ถาม : BEC กับ LEED ต่างกันอย่างไร?
ตอบ : LEED เป็นมาตรฐานที่แสดงความเป็นอาคารเขียวหรืออาคารที่มีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมและสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดวงจรอายุอาคาร ในขณะที่ BEC เป็นมาตรฐานที่แสดงความเป็นอาคารประหยัดพลังงาน เน้นที่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานระหว่างการใช้สอยอาคารเป็นหลัก (อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่นี่)

ถาม : การตรวจประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร จำเป็นต้องใช้เฉพาะโปรแกรม BEC หรือไม่?
ตอบ : สำหรับผู้ออกแบบ หากต้องการคำนวณหาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารเพื่อส่งแบบเข้ามาขอรับบริการการตรวจประเมินกับทางศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สามารถใช้โปรแกรมใดก็ได้ ตามความสถัด แต่สำหรับทางศูนย์ประสานงานฯ จะใช้โปรแกรม BEC ในการตรวจประเมินและอ้างอิงเพื่อรับรองแบบอาคารนั้นๆ ว่าผ่านเกณฑ์การใช้พลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ หรือไม่

ถาม : เอกชนสามารถขอเข้ารับการตรวจประเมินแบบอาคารได้หรือไม่ ถ้าได้มีค่าใช้จ่ายเท่าไร?
ตอบ : เอกชนสามารถส่งแบบเข้ามาขอรับการตรวจประเมินได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ แต่อาคารนั้นจำเป็นต้องเข้าข่ายประเภทและขนาดอาคารตามประกาศกฎกระทรวงฯ (สามารถดูข้อมูลได้ที่นี่

ถาม : อาคารพื้นที่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร สามารถส่งเข้ามาขอรับบริการตรวจประเมินได้หรือไม่?
ตอบ : ไม่ได้ เนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์ตามกฎกระทรวงฯ 

ถาม : ใครเป็นผู้รับรองผลการตรวจประเมินแบบอาคาร?
ตอบ : เอกสารรับรองการตรวจประเมินแบบอาคารที่ออกโดยศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ลงนามโดย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ถาม : หากต้องการทราบสถานะแบบที่ส่งเข้ามาตรวจประเมินอยู่ระหว่างขั้นตอนไหนแล้ว สามารถตรวจสอบได้ที่ไหนบ้าง?
ตอบ : สามารถตรวจสอบสถานะขั้นตอนการดำเนินการของแบบของท่านได้ที่หน้าแรกของเวบไซต์ www.2e-building.com หรือ โทร 02 225 2412 

ถาม : เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารว่าผ่านหรือไม่ มีเกณฑ์อย่างไร?
ตอบ : เเกณฑ์การประเมินตามประกาศกฏกระทรวงฯ (สามารถดูข้อมูลได้ที่นี่โดยอาคารนั้นต้องผ่านเกณฑ์แต่ละระบบทุกระบบ แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ระบบใดระบบหนึ่ง (ยกเว้น อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน ไม่ผ่านคือไม่ผ่าน) สามารถพิจารณาได้จากเกณฑ์การใช่พลังงานโดยรวมของอาคารได้
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 02 225 2412
ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือทาง E-mail: 2e.center@gmail.com
ทางศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีบุคคลากรพร้อมที่จะตอบคำถามทุกข้อสงสัย