ความรู้ BEC

FAQ คำถามที่พบบ่อย


ในปี 2561  ศูนย์ประสานงานได้ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคำถามที่พบบ่อยมีดังนี้

าม : การเลือกสีวัสดุในระบบเปลือกอาคาร
ตอบ : การลดความร้อนด้วยการทาสี ควรใช้สีอ่อน (สีครีม สีเขียวอ่อน หรือสีฟ้าอ่อน) ซึ่งจะมีค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืน ความร้อนน้อยกว่า และควรเลือกใช้สีที่มีคุณสมบัติสะท้อนความร้อนด้วย

ถาม : อาคารที่ถูกออกแบบ เป็น Zero energy building มีการรับรองอย่างไร
ตอบ : ในประเทศไทย อาคารที่ออกแบบมาเป็น Zero energy building ยังไม่มีการรับรอง ปัจจุบันมีเพียงการให้ฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานซึ่งต้องมีผลประหยัดสูงกว่าเกณฑ์ BEC 70%

ถาม : อาคารจอดรถจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจประเมินแบบอาคารหรือไม่ 
ตอบ :  อาคารจอดรถไม่เข้าข่ายที่ต้องทำการอนุรักษ์พลังงานของกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 แต่หากมีสำนักงานในอาคาร และมีพื้นที่ของสำนักงานมากกว่า 2,000 ตร.ม. อาคารดังกล่าวจำเป็นต้องตรวจประเมินแบบอาคารด้วย

ถาม : ความหมายของการดัดแปลงอาคาร 
ตอบ : อาคารที่ผ่านการดัดแปลงต้องมีการอนุญาตโดยกรมโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งหลังจากกฎกระทรวงฯ การออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานประกาศใช้ในปลายปี อาคารดัดแปลง ต้องผ่านการรับรองด้านการใช้พลังงานภายในอาคาร ซึ่งรับรองโดยผู้ตรวจรับรองแบบอาคารฯ

ถาม : การใช้งานโปรแกรม BEC
ตอบ : หากต้องการกรอกข้อมูลเครื่องปรับอากาศแบบ VRF ให้ใส่ข้อมูลในโปรแกรมเป็นแบบ Split type
แทนเนื่องจากการคำนวนในโปรแกรม ยังไม่รองรับการคำนวนแบบ VRF

ถาม : ข้อมูลส่วนผนังในโปรแกรม BEC ต้องกรอกข้อมูลอย่างไร ?
ตอบ : ข้อมูลของผนัง ต้องแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนผนังทึบ และผนังโปร่งแสง เมื่อแบ่งแล้วให้ทำการป้อนข้อมูลดังกล่าวลงใน Section of wall ในโปรแกรม BEC

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 02 225 2412
ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือทาง E-mail: 2e.center@gmail.com
ทางศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีบุคคลากรพร้อมที่จะตอบคำถามทุกข้อสงสัย