ความรู้ BEC

โปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร Building Energy Code Software: BEC Software


    BEC เป็นโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกในการตรวจและประเมินการออกแบบอาคาร  ว่าเป็นไปตามที่กฎกระทรวง
กำหนดหรือไม่  รวมทั้งช่วยสถาปนิก/วิศวกร ในการกำหนดแบบอาคารให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน โดยนำค่าต่างๆ
ที่จำเป็นป้อนลงในโปรแกรม เช่น ชนิดของวัสดุก่อสร้าง  กรอบอาคารที่ใช้ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ระบบปรับอากาศ เป็นต้น
เพื่อใช้ในการตรวจและประเมินโดยมีขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม BEC เริ่มจากการตั้งชื่อของอาคาร / โปรเจคที่ต้องการตรวจประเมิน ซึ่งในโปรแกรมจะแบ่งกลุ่มประเภทของอาคารตามเกณฑ์ออกแบบตามกฎกระทรวงฯ เป็น 3 ประเภทได้แก่
1. อาคารสถานศึกษา อาคารสำนักงาน : Office & School
2. โรงมหรสพ สถานบริการ ห้างสรรพสินค้า อาคารชุมนุมคน: Department Store
3. โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด :Hotel & Hospital

          

โครงสร้างโปรแกรม BEC

•  ฐานข้อมูล (Database)
– ข้อมูลกรอบอาคาร (Envelope)
– ข้อมูลระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting System)
– ข้อมูลระบบปรับอากาศ (A/C System)
– ข้อมูลระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (PV System)
– ข้อมูลระบบทำความร้อน (Hot Water System)
– ข้อมูลอุปกรณ์การใช้ไฟฟ้าอื่นๆ (Other)

•  แบบจำลองอาคาร(Building Model)
– การสร้างแบบจำลองอาคาร (Building Zone)
– การป้อนข้อมูลระบบอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับอาคาร

•  รายงานผลวิเคราะห์การใช้พลังงาน(Report)
– ระบบกรอบอาคาร (Envelope System)
– ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting System)
– ระบบปรับอากาศ (Air-Conditioning System)
– ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (PV System)
– ระบบทำความร้อน (Hot Water System)
– การใช้พลังงานรวมของอาคาร (Whole Building Energy)