อาคารต่างประเทศ

อาคาร Pearl River Tower ในประเทศจีน

 

อาคาร Pearl River Tower ในประเทศจีน 


   เป็นตัวอย่างของอาคารที่ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้พลังงานเป็นศูนย์ อาคารหลังนี้มีต้นทุนด้านพลังงานต่ำที่สุดโดยอาศัยความก้าวหน้าทางวิศวกรรมการก่อสร้างที่ล้ำสมัย ด้วยการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังลม แผงโซลาร์เซลล์ ระบบพื้นเย็น ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้อาคารหลังนี้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกอาคารหนึ่งของโลก
     หลักการออกแบบอาคาร
      1. Reduction คือเทคนิคการลดการใช้พลังงาน โดยการให้ความเย็นจากเพดานแทนการหมุนเวียนอากาศและการปรับอากาศแบบปกติ
      2. Reclamation คือการใช้ผนังสองชั้นร่วมกับระบบม่านบังแสงอัตโนมัติติดตั้งทางทิศเหนือและทิศใต้ เป็นการเก็บความร้อนไว้ในผนังสองชั้น
      3. Absorption คือเทคนิคการดูดซับพลังงานจากธรรมชาติรอบๆ อาคาร โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลมและจากแสงอาทิตย์
      4. Generation เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์

ที่มา : http://www.som.com/FILE/19408/pearlriver_1575x900_timgriffth_09.jpg?h=800&s=17