อาคารต่างประเทศ

อาคารพลังงานศูนย์ (Zero Energy Building, ZEB) ในประเทศสิงคโปร์

 

อาคารพลังงานศูนย์ (Zero Energy Building, ZEB) ในประเทศสิงคโปร์


   อาคารนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นที่รวมกันของเทคโนโลยีอาคารสีเขียว โดยจะนำข้อได้เปรียบของการระบายอากาศตามธรรมชาติ และแสงมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
      1. เพื่อทำหน้าที่เป็นการรวมกลุ่มของเทคโนโลยีอาคารเขียวในอาคารดัดแปลง
      2. เพื่อให้เป็นศูนย์กลางสำหรับผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษาในการศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานและอาคารสีเขียว

หลักการออกแบบอาคาร
      1. กรอบอาคาร มีการออกแบบกรอบอาคารให้สามารถป้องกันความร้อนจากภายนอกโดยใช้กระจกโลอี ซึ่งเป็นกระจกที่มีการเคลือบสารสะท้อนรังสีความร้อนออกไป
      2. ระบบแสงสว่าง มีการนำเทคนิคหลายรูปแบบมาใช้ในอาคารนี้ เพื่อทำให้แสงธรรมชาติสามารถถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
      3. ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แนวคิดเรื่องระบบปรับอากาศ โดยระบบระบายอากาศด้วยอากาศร้อนที่ไม่ใช้เครื่องกล
      4. พลังงานทดแทน สาเหตุหลักที่ทำให้อาคารหลังนี้สามารถเป็นอาคารพลังงานศูนย์เนื่องจากมีระบบสร้างพลังงานทดแทนด้วยตัวเอง
     5. การปรับภูมิทัศน์ โดยอุณหภูมิของอากาศต่ำกว่าอากาศโดยรอบๆ นั้นมาจาก โครงการจะมีพื้นที่เปิดโล่งมาก

ที่มา : http://www.qa.com.sg/images/bca.jpg