อาคารต่างประเทศ

​อาคาร Kroon Hall ของมหาวิทยาลัยเยลอาคาร Kroon Hall ของมหาวิทยาลัยเยล


   เป็นสัญลักษณ์ของอุดมคติของมหาวิทยาลัย เป็นการแสดงถึงการพัฒนาล่าสุดในเทคโนโลยีสีเขียว

หลักการออกแบบอาคาร
   1. ของเสียหรือเศษวัสดุจากการรื้อถอนและการก่อสร้างได้รับการรีไซเคิล
   2.  อาคารผนังด้านทิศใต้ความยาว 218 ฟุต ได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์มากขึ้นในฤดูหนาวและได้รับแสงสว่างตลอดทั้งปีตามธรรมชาติ
   3. แผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาขนาด สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร
   4. ระบบพลังงานความร้อนใต้พื้น
   5. แสงสว่างภายในอาคารปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม โดยระบบแสงจะปิดอัตโนมัติเมื่อไม่มีคนในบริเวณนั้น
   6. หน้าต่างมีการระบายอากาศตามธรรมชาติ
   7. วัสดุก่อสร้างเป็นประเภทประหยัดพลังงานโดยใช้ผนังที่เป็นฉนวนความร้อน
   8. เน้นการรีไซเคิลอย่างยั่งยืน
   9. ระบบกักเก็บน้ำฝนเพื่อใช้ประโยชน์

ที่มา : http://www.centerbrook.com/media/projects/yale_university_kroon_hall_school_of_forestry_and_environmental_studies/large/1.jpg