อาคารต่างประเทศ

อาคาร Elithis Towerอาคาร Elithis Tower 

   สามารถลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึงหกเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างของสำนักงานทั่วไป ตัวอาคารส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบให้เปิดรับและกระจายแสงจากภายนอก ใช้กระจกที่เป็นฉนวนความร้อนเพื่อลดการใช้พลังงานสำหรับระบบทำความเย็นและความร้อน

หลักการออกแบบอาคาร
   1. Compact Building Shape ตัวอาคารมีส่วนโค้งเพื่อลดพื้นที่ที่สัมผัสความร้อน พื้นที่กรอบอาคารที่ลดลงช่วยลดพื้นที่การแลกเปลี่ยนความร้อนกับภายนอก
   2. The Passing Solar Shading ใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด แผงกั้นแสงอาทิตย์จะช่วยลดความสว่างและความร้อน
   3. Ventilation Strategy มีการเติมอากาศใหม่จากภายนอกตามมาตรฐานที่อัตรา 25 ลูกบาศก์เมตรต่อคน ระบบระบายอากาศนี้สามารถทำงานได้สามระดับขึ้นอยู่กับฤดูกาล
   4. Lighting System แสงสว่างจากภายนอกจะช่วยลดการใช้พลังงานของแสงสว่างภายในอาคาร ช่วยปกป้องผู้ใช้อาคารจากการแผ่รังสีแสงอาทิตย์จากภายนอก
   5. Heating and Cooling System ส่วนหนึ่งของความร้อนที่ต้องใช้ในอาคารได้มาจากเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อน
   6. Heating and Cooling Distribution ท่อกล่องพื้นที่หน้าตัดสี่เหลี่ยมถูกติดตั้งในอาคารเพื่อทำหน้าที่สำหรับระบบความเย็นและระบบความร้อน
   7. Water Management  โดยอาคารถูกออกแบบมาให้ใช้น้ำน้อยที่สุด
   8. Energy Performance รักษาสมดุลระหว่างการใช้พลังงานไฟฟ้าและการผลิตจากแผงโซลาร์เซลล์

ที่มา : http://ext.pimg.tw/idservice/4b6673924d5a0.jpg