อาคารต่างประเทศ

อาคาร Centre for Sustainable Energy Technology (CSET) ในประเทศจีน

 

อาคาร Centre for Sustainable Energy Technology (CSET) ในประเทศจีน


   เป็นอาคารที่คาร์บอนเป็นศูนย์ (Zero Carbon Building)  แห่งแรกของประเทศจีน อาคารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดโดยเน้นประสิทธิภาพด้านพลังงาน การสร้างพลังงานขึ้นมารวมถึงการใช้พลังงานทดแทนจากวัสดุในท้องถิ่นที่มีพลังงานสะสมต่ำ

หลักการออกแบบอาคาร
   1. การออกแบบแบบคาร์บอนต่ำ มี 5 เทคนิคดังนี้ 1) ระบบกรอบอาคารประสิทธิภาพสูง 2) การถ่ายเทมวลความร้อน 3) การควบคุมแสงอาทิตย์ 4) การหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติ และ 5) การหมุนเวียนอากาศผ่านระบบท่อ
   2. ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานทดแทนให้เหมาะสมในแต่ละวันหรือให้เหมาะสมในแต่ละฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงตามภูมิอากาศ
   3. ระบบทำความร้อน ใช่ระบบกระจกสองชั้นจะทำให้เกิดการกักเก็บอากาศร้อนและการแลกเปลี่ยนอากาศกับอากาศหมุนเวียนโดยการพาความร้อนแบบธรรมชาติไป
   4. ระบบทำความเย็น อุณหภูมิลงด้วยระบบท่อความเย็นที่ฝังไว้ในพื้นอาคาร อากาศในอาคารได้รับการลดความชื้นด้วยระบบทำความเย็นแบบรวมศูนย์
   5. การหมุนเวียนอากาศ ใช้ระบบอัตโนมัติควบคุมปริมาณการหมุนเวียนของอากาศ
   6. ระบบแสงสว่าง อาคารได้รับการออกแบบมาเพื่อรับแสงอาทิตย์และป้องกันความร้อนจากภายนอก ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานของหลอดไฟฟ้า

ที่มา : http://cdn.vectroave.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2009/10/Centre-for-Sustainable-Energy-Technologies-by-MC-Architects-11.jpg