อาคารต่างประเทศ

อาคาร ไทเป 101 ประเทศไต้หวัน

 

อาคาร ไทเป 101


   เป็นอาคารอัตโนมัติและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาคารได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดการลดลงโดยประมาณ 10% ของการใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำ และปริมาณขยะ

หลักการออกแบบ
   1. การประหยัดพลังงานจากระบบปรับอากาศระบบกรอบอาคารใช้กระจกประเภท Non-reflective double low-e glass ซึ่งแสงสว่างสามารถผ่านเข้ามาได้ และเป็นฉนวนป้องกันการถ่ายเทความร้อน
   2. การประหยัดพลังงานจากระบบแสงสว่าง ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวในห้องเพื่อให้ระบบแสงสว่างทำงานอยู่เหมาะสม
   3. การเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ โดยทำการทวนสอบ วางแผนการทำงานของชิลเลอร์ให้เหมาะสม มีการตรวจสอบการใช้พลังงานและรับรองการใช้พลังงาน
   4. สิ่งแวดล้อม มีระบบการจัดการของเสียโดยมีอัตราการรีไซเคิลสูง
   5. ระบบการจัดการพลังงาน เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน เมื่อไม่มีคนอยู่ในบริเวณนั้นระบบจะปิดหลอดไฟฟ้าและระบบทำความเย็นแบบอัตโนมัติ

ที่มา : http://thornton.s3.amazonaws.com/project_content_images/321/taipei101_1_main.jpg