อาคารต่างประเทศ

​อาคาร Council House 2 ประเทศออสเตรเลียอาคาร Council House 2 

   เป็นอาคารสำนักงานแห่งแรกในออสเตรเลียที่ได้รับการจัดอันดับสูงที่สุด คือ 6 ดาวสีเขียวจาก Green Building Council of Australia เมื่อเปรียบเทียบกับอาคารหลังเก่าสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลง 85%

หลักการออกแบบอาคาร
   1. การออกแบบอยู่บนพื้นฐานของระบบนิเวศและสภาพภูมิอากาศ การออกแบบให้สามารถใช้งานได้สองโหมดตามฤดูกาล (ฤดูหนาวและฤดูร้อน) เป็นโหมดกลางวันและโหมดกลางคืน
   2. ระบบโหมดกลางวัน ด้านบนหลังคามีกังหันลมสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน หลังคาประกอบไปด้วย แผงโซลาร์เซลล์สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า
   3. ระบบโหมดกลางคืน หน้าต่างจะเปิดอัตโนมัติเพื่อรับอากาศเย็นจากภายนอกเข้าสู่ตัวอาคารทำให้อุณหภูมิภายอาคารลดลง
   4. ระบบโหมดฤดูหนาว มีการใช้ระบบทำความร้อนเป็นระบบท่อน้ำร้อนเฉพาะพื้นที่ที่ต้องใช้งานในช่วงเวลาก่อนเช้าของฤดูหนาว
   5. ระบบโหมดฤดูร้อน ระบบเพดานสูงจะช่วยให้ความร้อนระบายออกตามช่องว่างของเพดาน
   6. แสงธรรมชาติ มีการใช้ Light shelf ด้านหน้าต่างทิศเหนือ เพื่อป้องกันหน้าต่างจากแสงอาทิตย์โดยตรงเพื่อกันความร้อน แต่ยังให้แสงสว่างจากธรรมชาติเข้าสู่ภายในอาคารได้
   7. ระบบความเย็น มี 2 ระบบ 1) คอนกรีตดูดซับความร้อนจากอุณหภูมิของอากาศที่เพิ่มขึ้น 2) โดยใช้แผ่นเพดานทำความเย็นโดยไหลเวียนน้ำเย็น
   8. ระบบความร้อน ได้รับการออกแบบมาเป็นระบบน้ำร้อนไหลในท่อใต้พื้นอาคารโดยเฉพาะบริเวณรอบหน้าต่างเพื่อป้องกันความเย็นจากภายนอก
   9. เพดานคอนกรีตโค้ง ทำให้อากาศร้อนลอยตัวขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่ห่างจากบริเวณที่มีคนทำงาน ทำให้รับแสงธรรมชาติได้มากขึ้น
   10. บานไม้ด้านทิศตะวันตก ผนังอาคารฝั่งทิศตะวันตกมีบานไม้รีไซเคิลซึ่งช่วยปกป้องอาคารจากแสงอาทิตย์ในตอนบ่าย

ที่มา : http://1.bp.blogspot.com/-z80pSyLNZX8/T8doJqVYFsI/AAAAAAAADN8/zJsX0FavTts/s1600/A114.jpg