อาคารภายในประเทศ

อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่


อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์
ตั้งอยู่ ณ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบ
   1. การลดความร้อนที่เข้าสู่อาคาร ทำให้ลดภาระของเครื่องปรับอากาศลง สามารถใช้เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดเล็กลง
     - การวางทิศทางอาคาร วางแนวยาวจากทิศตะวันออกไปตะวันตก
     - ช่องว่างหลังคาของอาคาร ด้านบนเป็นหลังคาโค้งทำจากฉนวนกันความร้อน
     - ผนังและกรอบอาคาร ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ทำผนังทึบกันความร้อน ส่วนทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ ทำด้วยพื้นที่กระจกให้รับแสงได้มาก
   2. การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
     -  ระบบไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งตัวเก็บประจุแบบอัตโนมัติ ทำให้ประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าของสถาบันสูงตลอดเวลา
     - ระบบแสงสว่าง ประกอบด้วยสามส่วนคือ หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบ T5 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ และโคมไฟแบบ Reflector
     - ระบบปรับอากาศ เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานตามมาตรฐานเบอร์ 5
     - ห้องร้อนและห้องเย็น หุ้มฉนวนกันการแลกเปลี่ยนความร้อน ทำงานโดยการดึงความร้อนที่ออกจากห้องเย็นเข้าสู่ห้องร้อน เพื่อประหยัดพลังงาน
   3. การผลิตพลังงานทดแทน
     - ออกแบบระบบน้ำเสียจากห้องน้ำไปยังระบบผลิตก๊าซชีวภาพ โดยก๊าซที่ได้จะถูกนำมาใช้ในเครื่องปั่นไฟฟ้าของอาคารสถาบันกรณีเกิดการขัดข้องของระบบไฟฟ้า
     - ระบบผลิตพลังงานร่วมจากแสงอาทิตย์และลม ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกนำไปใช้ในระบบแสงสว่างในบริเวณสวน ให้สว่างช่วงกลางคืน

ที่มา : http://www.erdi.or.th/