ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

แถลงผลโครงการโปรแกรม BEC ระบบ Web-based ประจำปี 2561

 
          กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดงานแถลงผลการดำเนินโครงการพัฒนาโปรแกรมการตรวจประเมินค่าการอนุรักษ์พลังงานเพื่อรองรับการตรวจประเมินแบบ อาคารอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวง
ประจำปี  2561 ในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ โดย ได้รับเกียรติจากรองอธิบดี พพ. นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมส เป็นผู้กล่าวเปิดงาน
           พพ. ได้นำข้อมูลจากการดำเนินโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2561 มาชี้แจงให้แก่ผู้ดำเนินโครงการ อาทิ เช่น พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจประเมินค่าการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย (โปรแกรม BEC) โดยการออกแบบ ทดสอบ และปรับปรุงโปรแกรมให้อยู่ในระบบ Web-based ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ทันสมัย  งานด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อใช้ในการสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาโปรแกรม BEC ระบบ Web-based และจัดงานอบรมการใช้งานโปรแกรม BEC ระบบ Web-based เพื่อสอนการใช้งานโปรแกรมให้แก่วิศวกร และสถาปนิกที่สนใจ   เป็นต้น 
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E