ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่รับเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ
รับเรื่องและบันทึกข้อมูล (1วัน) ตรวจสอบเอกสาร (5วัน) ตรวจประเมินแบบ (15วัน) ลงนามหนังสือรับรอง (7วัน)
1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏเชียงราย 16 Apr 2014 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
2 อาคารสายใยรักแห่งครอบครัว ม.ราชภัฏเชียงราย 16 Apr 2014 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
3 อาคารสำนักงานกรมเจ้าท่า กรมเจ้าท่า 27 Apr 2014 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
4 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี 16 Apr 2014 ส่งเรื่องคืน (ข้อมูลไม่ครบ)
5 อาคารเพาะเลี้ยงและทำหมันแมลงวันผลไม้ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 05 Jun 2014 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
6 อาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาฯ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 05 Jun 2014 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
7 Somerset Central Sriracha บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมนเนจเม้นท์ จำกัด 26 Jun 2014 ส่งเรื่องคืน (ข้อมูลไม่ครบ)
8 อาคารเทคโนโลยีการออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 30 Jun 2014 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
9 อาคารสหวิทยาการ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 08 Jul 2014 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
10 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา 16 Jul 2014 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
11 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพพื้นฐานฯ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 16 Jul 2014 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
12 อาคารนวัตกรรมบริการพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 15 Jul 2014 ส่งเรื่องคืน (ข้อมูลไม่ครบ)
13 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 15 Jul 2014 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
14 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี 15 Jul 2014 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
15 อาคารฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพครู ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 15 Jul 2014 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน