อาคาร 9 ประเภท

 • สถานศึกษา
  Educational Institution


  “สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย
  สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน
  ที่มีอำนาจหน้าที่ หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 

  "Educational institutions" means early childhood development institutions, schools,
  learning centres, colleges, institutes, universities, educational agencies, or other state
  or private bodies with powers and duties or aims of providing education.

   

 •  อาคารห้างสรรพสินค้า
  Department Store or Shopping Center

   

  “อาคารห้างสรรพสินค้า” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็น
  อาคารพาณิชย์สำหรับแสดงหรือขายสินค้าต่างๆ

  "Department Store or Shopping Center" is a public commercial assembly for selling goods and services
  including recreation and entertainment with variety of sales departments. 

 • สถานพยาบาล
  Infirmary


  “สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะซึ่งจัดไว้เพื่อ การประกอบโรคศิลปะ
  การประกอบวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
  การประกอบวิชาชีพทันตกรรม การประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด หรือการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
  ทั้งนี้ โดยกระทำเป็นปกติธุระไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ แต่ไม่รวมถึงสถานที่ขายยา
  ซึ่งประกอบธุรกิจการขายยาโดยเฉพาะ


  "Infirmary or Medical Center" is the place and any cencerned vehicles which are provided for the purpose of
  the practice of the art of healing, the practice of medical treatment, the practice of nursing and midwives,
  the practice of dentistry and the practice of medical technology. 
  Either the place running as a profit or nonprofit organization is all included.
  Excepting for drugstore which is particularly engaged in pharmaceutical field.

 • โรงแรม
  Hotel
   

  “อาคารโรงแรม” หมายความว่า สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ
  เพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ไม่รวมถึงสถานที่พัก
  ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวซึ่งดำเนินการโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และสถานที่พักที่จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัย
  โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน

  "Hotel Building" is a public place established for the business purpose.
  In order to provide the temporary accommodation for travellers or any people for no free of charge.
  Excepting for the temporary accomodation provided by government, state enterprise,
  public organization or any concerned government units.
  The accomodation established for providing the accomodation with monthly charge is also excluded.


   

 • อาคารชุมนุมคน
  Conventional building

   “อาคารชุมนุมคน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายใน
  เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป 

  "Conventional building" means any building or portion of a building in which a person
  may enter for the purpose of gathering people from an area of one thousand square feet or more.
  Or five hundred people had gathered up. (Building Control Act B.E. 2522 (1979))

 • โรงมหรสพ
  Theater or Caterer

   

  “อาคารโรงมหรสพ” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ สำหรับฉายภาพยนตร์
  แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดให้สาธารณชน
  เข้าชมการแสดงนั้นเป็นปกติธุระ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

  "Caterer" means any building or portion of a building used as a place for
  movie theater performances or shows any other celebration. Open to the public
  and is intended to watch the show as a regular business. Will be paid or not.
  (Building Control Act B.E. 2522 (1979))

 • สถานบริการ
  Entertainment Establishment

  "อาคารสถานบริการ" หมายความว่า สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทางการค้า
  เช่น สถานเต้นรำ รำวง หรือรองเง็งสถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือหรือเครื่องดื่มอย่างอื่น
  จำหน่ายหรือให้บริการ และสถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว


  "Entertainment Establishment" means the place setting up for expecting commercial benefits such as
  the place for dancing, the place selling or serving foods, alcohol, tea or any other beverages
  and the place providing bath, massage or sauna. 

 • อาคารชุด
  Condominium


  “อาคารชุด” หมายความว่า อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วน ๆ
  โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง 


  'Condominium' means the building where persons are able to hold ownership separately
  according to the section whereby each section consist of personal ownership
  in the property and joint ownership in common property. (Condominium Act B.E. 2522)


   

 • สำนักงาน
  Office

  “สำนักงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสํานักงาน
  หรือที่ทำการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 300 ตารางเมตร ขึ้นไป


  "Office" means a building or a part of building is set up to be an office or a working place
  of which area is equal or more than 300 square-meter.