สาส์นจากผู้บริหาร

  • สาส์นจากอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    ในฐานะของผู้บริหารของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ขอให้คำมั่นในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน