จดหมายข่าวฉบับที่ 3 เดือนตุลาคม 2559 - เดือนธันวาคม 2559