จดหมายข่าวฉบับที่ 4 (พฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561)