การบริการ

การให้บริการตรวจสอบและประเมินแบบอาคาร


       กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์ วิธีในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับใช้กับอาคารที่จะขออนุญาตก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ประกอบด้วยอาคาร 9 ประเภท ได้แก่ (1)อาคารสำนักงาน (2)สถานศึกษา (3)โรงมโหรสพ (4)ห้างสรรพสินค้า (5)อาคารชุมนุมคน (6)อาคารสถานบริการ (7)สถานพยาบาล (8)อาคารชุด (9)โรงแรม ให้มีการออกแบบเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
 

     เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเรื่องการขอความร่วมมือหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่จะก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร มีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์ โดยเห็นชอบให้สำนักงบประมาณพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณในการก่อสร้างอาคารใหม่ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ได้ตรวจประเมินแบบแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556
 

       สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นชอบในหลักการให้มีการนำกฎกระทรวงกำหนดประเภทขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 มาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลการกระทบสิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้ประกอบการติดต่อประสานงานกับศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อขอรับการตรวจประเมินแบบอาคาร และนำหนังสือรับรองผลการตรวจประเมินแบบอาคารมาเป็นส่วนหนึ่งของรายงาน ในหัวข้อด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีขั้นตอนการขอรับการตรวจประเมินและรับรองการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ดังรูป

ขั้นตอนการขอรับการตรวจประเมินและรับรองแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

1. กรอกข้อความให้ครบถ้วนทุกช่อง ตามแบบฟอร์ม ศออ.02 
    หากไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ให้ระบุเหตุผลไว้ด้วย
 

    Download : ศออ.02
 

2. แบบก่อสร้างอาคารบันทึกลงในแผ่น CD ในรูปของไฟล์ AutoCAD หรือ PDF ต้องประกอบด้วย
     - แบบสถาปัตยกรรม
     - แบบโครงสร้าง
     - แบบระบบปรับอากาศ
     - แบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
     - อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน (ถ้ามี)
     - รายละเอียดการใช้งานโซล่าเซลล์ (ถ้ามี)
3. ผลการตรวจประเมินแบบอาคารจากโปรแกรม BEC หรือ โปรแกรมอื่น(ถ้ามี)
4. แนบสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. จัดทำหนังสือถึง "ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน"
    
เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 แขวงรอบเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330